Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak” ZSI1 Katowice Herb Polski POL Katowice COA
 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka

 • Patroni Szkoły: Maria Dąbrowska i Robert Oszek

 

 Przed egzaminem gimnazjalnym - informacje dla rodziców

 

 Procedury wewnątrzszkolne

2016/2017

Informacja dla rodziców na temat
egzaminu gimnazjalnego w kl. III

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

 1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 4. chory lub niesprawny czasowo na podstawie  zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza
 5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią nie tak opinia poradni psychologiczno pedagogicznej
 6. uczeń, który w roku szkolnym 2016/2017 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną na podstawie pozytywnej opinii RP

      7. cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię, o o specyficznych trudnościach, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2016 r. (jeżeli nie była złożona w szkole wcześniej /w poprzednich latach szkolnych). W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Sposób/sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów wskazuje rada pedagogiczna wybierając właściwe spośród możliwych sposobów dostosowania opisanych przez komisję egzaminacyjną (tab. 1). W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w tab. 1, decyzję o sposobach dostosowania podejmuje – po uzgodnieniu z radą pedagogiczną – dyrektor szkoły na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Do 18 listopada 2016 r. rodzice ucznia otrzymują pisemną informację o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu do jego dysfunkcji. Słuchacz lub rodzice ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań (na otrzymanym piśmie) i przedkładają w szkole do 23 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat formy i warunków dostosowania określa tabela nr 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu, przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy egzaminacyjnej.

Zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców.

Przedłużenie czasu pracy podczas egzaminu

Przedłużenie czasu na wykonanie standardowego zestawu zadań oznacza, że pracę z zestawem można przedłużyć podczas egzaminu gimnazjalnego:

 1. z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut każdy;
 2. z języka polskiego, z matematyki – nie więcej niż o 45 minut każdy;
 3. z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut.

Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności wydrukowany na stronie tytułowej arkusza uwzględnia przedłużenie, o którym mowa powyżej.

Czas pracy z zestawami przedstawia tab. 2.

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony